Ar labu prātu ir par maz, galvenais - to prasmīgi izmantot. /R. Dekarts/

Privātuma politika

Uzņēmums SIA “Gracile” (turpmāk– pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē pasūtītāju (turpmāk - datu subjektu), ka:

1. Jūsu personu dati, ko sniedzat, tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kuri reglamentē veicamos norēķinus, kā arī grāmatvedības uzskaiti, un tiek apstrādāti, lai izpildītu saistības un likumu.
2. Personas dati, kas nonāk uzņēmuma rīcībā, tiek apstrādāti drošā veidā. Mēs darām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka visas IKT (informāciju un komunikāciju tehnoloģijas) un IT sistēmas, kas izveidotas un integrētas darba procesos, un tiek izmantotas, nodrošina konfidencialitāti. Mēs piešķiram piekļuvi personas datiem tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai. Darbinieki, kuri uzņēmumā apstrādā personas datus, tiek apmācīti un viņiem ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī uzņēmuma izstrādātie iekšējie normatīvie akti.
3. Jautājumu un neskaidrību gadījumā par datu apstrādi un aizsardzību, lūdzu, sūtīt e-pastu uz adresi: info@figurasdraugi.lv vai ierodoties pie mums personīgi.
4. Datu subjekta personas datu saņēmēji ir darbinieku pārziņā, kuri ir pilnvaroti lietot minētos personas datus, piemēram, mājas lapas administrators. Pasūtītāja vārds, uzvārds, kontaktinformācija un piegādes adrese tiek izmantota tikai pakalpojuma sniegšanas vajadzībām, piemēram, paciņu nosūtīšanai.
5. Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti, t.i., ārpus ES/EEZ vai starptautisku organizāciju.
6. Dati tiks apstrādāti un uzglabāti elektroniskā veidā datorā un papīra formā, un atradīsies Spilves iela 16, Spilve, Bbītes pag., Babītes nov., LV-2101, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz pārziņa noteikto nolūku sasniegšanai.
7. Datu uzglabāšanas ilguma noteikšana ir balstīta uz zemāk norādīto loģiku:
7.1. vismaz tik ilgs laika posms, kamēr informāciju izmanto, lai Jums nodrošinātu līgumsaistības;
7.2. saskaņā ar tiesību aktiem, līgumu vai atbilstoši mūsu tiesiskajām saistībām;
7.3. tikai tāds laika posms, kāds ir nepieciešams datu apkopošanas mērķa sasniegšanai; vai ilgāk, ja tas nepieciešams saskaņā ar noslēgto līgumu, piemērojamiem tiesību aktiem, atbilstoši saistošajiem uzņēmuma interešu aizsargpasākumiem.
8. Datu subjekta tiesība
8.1. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi mūsu rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem. Tomēr pirms šādas informācijas sniegšanas mums ir jāpārliecinās par Jūsu 
identitāti. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, atsaukt piekrišanu, pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu vai labošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
8.2. Ja vēlaties pieprasīt piekļuvi saviem datiem, dzēst vai labot datus, iebilst pret personas datu apstrādi vai izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu;
8.3. Jums ir tiesības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai uzglabāšanu iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē;
8.4. Ja Jūs pieprasāt dzēst savus personas datus, Jūs apliecināt, ka Jūs neizmantosiet uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un esat informēts, ka personas informācija turpina glabāties uzņēmuma ierakstos un arhīvos saskaņā ar normatīvajos aktos minētajām prasībām un termiņiem. Šo informāciju uzņēmums neizmantos komerciāliem mērķiem. Neskatoties uz pieprasījumu dzēst datus, uzņēmums patur tiesības uzglabāt Jūsu personas datus vai to saistošo daļu saskaņā ar uzņēmuma leģitīmajām interesēm un piemērojamiem tiesību aktiem;
8.5. Informācijas pieprasījumi tiek apstrādāti viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas un apstiprināšanas.
9.Sūdzību iesniegšanas iespējas ar personu datu apstrādi saistītiem jautājumiem
9.1. Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums (klātienē vai nosūtot e-pastu).
9.2. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/).
10.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams.
11.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā.
12. Kontaktinformācija:
SIA Gracile
Reģ. Nr. 40103195424
Garā jūdze 10 - 1, Upesciems
Garkalnes novads, LV-2137
Tālr. 29217990
E-pasts: info figurasdraugi.lv